Kullanıcı Sözleşmesi

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ’Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ. (İlan Tarihi: 10.08.2023)

1. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden oluşan Evrensel Küme. Kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle kısaca ‘Kullanıcı Sözleşmesi’ olarak anılacaktır), Evrensel Küme Eğitim ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı’nın Site’ye üye olması amacıyla ve Kullanıcı Sözleşmesi’nin, Site’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Site’ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.

2. Tanımlar

Kullanıcı/Üye: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi/ler

Alıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, Satıcı tarafından satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan Kullanıcı/Üye

Satıcı: Site’de sunulan Hizmet’leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hak ve yetkisine sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı’lara yönelik olarak satışa arz eden

Site: Evrensel Küme Eğitim (https://evrenselkume.com/) isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi

Evrensel Küme: Eğitim hizmetlerini ve içeriklerini sağlayan satıcı/site.

Ürün: Site’de Satıcı tarafından satışa arz edilen her türlü mal ve/veya hizmet veya eğitimler

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1 Kullanıcı Sözleşmesi’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’lerin/eğitimlerin, bu Hizmet’lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2 Kullanıcı Sözleşmesi’nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşme’si ve ekleri ile Site içerisinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Evrensel Küme Eğitim tarafından yapılmış olan tüm uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

3.3 Kullanıcı Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin olarak Evrensel Küme Eğitim tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktasınız.

4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları

4.1 Üyelik, Site’nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site’ye üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi ve Kullanıcının kayıt olurken verdiği elektronik posta adresine Evrensel Küme Eğitim tarafından gönderilen doğrulamanın tamamlanması ile kayıt işlemi tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesin’de tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

4.2 Site’ye üye olabilmek için, on sekiz yaşını doldurmak gerekmektedir kişi üye olmakla on sekiz yaşını doldurduğunu beyan ve taahhüt eder ayrıca on sekiz yaşından küçük olması durumunda Velisinin iş bu sözleşmeye ayrıca ve açıkça izin ve icazetinin olduğunu beyan ve taahhüt eder.

Madde 5 -Hak ve Yükümlülükler

5.1. Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.1.1 Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site’nin Hizmet’lerinden faydalanırken ve Site’deki Hizmet’lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.1.2 Kullanıcı, Gizlilik Politikasında yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Evrensel Küme’nin  kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Evrensel Küme’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.1.3 Kullanıcı’ların Evrensel Küme tarafından sunulan Hizmet’lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının tümünün(şifre vs.) güvenliğinden ve üçüncü kişilerden korunmasından kendisi sorumludur buna istinaden Evrensel Küme’nin doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

5.1.4 Kullanıcı’lar, Evrensel Küme’nin yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler. 

5.1.5 Evrensel Küme’nin sunduğu Hizmet’lerden yararlananlar ve Site’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

5.1.6 Her Kullanıcı/Üye , Evrensel Küme ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Evrensel Küme’yi hiçbir şekilde zarara uğratmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Evrensel Küme, kullanıcılarının sözleşmeye aykırı veya hukuka aykırı davranışları sebebiyle üçüncü kişilere karşı bir zararı olması halinde hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz tüm zarar ve kusur kullanıcıya aittir.

5.2. Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

5.2.1 SATICI, sözleşme konusu ürünü ve hizmeti sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun şekilde teslim etmekle sorumludur.

5.2.2 Satıcı, satın alınan paketin içeriği ile ilgili esaslı bir değişiklik yaptığı vakit kullanıcıya bunu derhal bildirmek zorundadır.

Madde 6- ÜRÜNÜN TESLİMİ VE İFASI VE KULLANIM SÜRESİ

6.1 ALICI, satın aldığı Ürün ile ilgili; kullanıcı sözleşmesini okuyarak onaylamasını, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuyarak onaylamasını, Ürün bedeline ilişkin ödemeyi gerçekleştirmesinin ardından başka bir işleme gerek kalmaksızın satış tamamlanmış sayılır. Bu suretle Ürün, belirtilen süre, zaman ve şartlarla ALICI’nın internet erişimine açılacak ve bu anda Ürün ALICI’ya teslim edilmiş olacaktır.

6.2 Ürünün kullanım süresi; Ürünün satın alınması ile birlikte ürün kullanıma açılır. Satın alınma tarihinden itibaren 12 ay sonunda  eğitim paketi kullanıma kapatılır. Eğitim paketinin sona erdiği gün, içerik dahilindeki haklar, kullanılmamış olsa dahi silinir.

Madde 7- FİKRİ VE SINAİ HAKLAR

7.1- ALICI, ÜRÜN’ ün barındırdığı grafik, ses, ders anlatımı, görsel, gibi içeriklerin SATICI mülkiyetinde ya da kullanım hakkının SATICI’ ya ait olduğunu, ÜRÜN’ ü satın almakla yalnızca Mesafeli Satış Sözleşmesi’ nde belirlenen şekilde ve ÜRÜN içeriğinde belirlenen süre ile mevzuat ve sözleşme sınırları içinde, münhasıran kullanma hakkını haiz olduğunu beyan ve kabul eder. ALICI bu konuda firkri mülkiyet hakkı iddia edemez.

Madde 8- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve KULLANIMI

8.1 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel, eğitsel, sistem kullanım verilerinizi ve diğer bilgilerinizi Satıcı, güvenliğinizi ihlal etmeden değerlendirebilir, analiz edebilir, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşabilir ve bu verileri kullanım değerlendirme uygulamalarında ve pazarlamada kullanabilir, kendi yükümlülüğünü ifa etmek ve bazı istatistiki değerlendirmeler için anonim olarak, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip süresiz olarak muhafaza edebilir. Ürün’ün kişiye özel hizmet verebilmesi için birtakım kişisel verilerinize ihtiyacımız vardır iş bu sebeple bazı kişisel bilgilerinizin alınması gereklidir. Bu bilgiler olmadan dijital içeriğe erişim sağlamanız mümkün değildir. Bu konuda  aydınlatma metni hazırlanmıştır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ne  https://evrenselkume.com/ adresinden ulaşılabilmektedir.

Madde 10- MÜCBİR SEBEP

 10.1 Hukuken “mücbir sebep” sayılan tüm hallerde, satıcı, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik yerine getirme veya yerine getirememe nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, satıcı için, gecikme, eksik yerine getirmen veya yerine getirememe veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için satıcı’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

Madde 11 – CAYMA HAKKI

11.1 ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine tesliminden(tanımlaması yapıldıktan) itibaren 7 gün içinde cayma hakkına sahiptir iş bu cayma hakkını kullanmak isteyen kullanıcı bunu evrensel küme e-posta (info@evrenselkume.com) adresine yazılı olarak bildirmelidir.Bu süre geçtikten sonra 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ a dayanarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ Maddesi uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında kalması sebebiyle ALICI’ nın cayma hakkı bulunmamaktadır.

Madde 12- TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1 Alıcı öncelikle tüm sorun ve şikayetlerini 0850 255 07 48 telefonunu arayarak veya info@evrenselkume.com adresine mail atarak çözüme kavuşturulmasını isteyebilir.

12.2 İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklar hakkında Evrensel Küme’nin yerleşim yerindeki Tüketici hakem heyetleri ile o yer mahkemeleri ile icra daireleri yetkilidir.